Hälsovägledarutbildning Stegen

Ayurvedisk

Hälsovägledar-

Utbildning

Hälsovägledarutbildning - Innehåll


Skapa hälsa och egen utveckling!

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha


Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.


Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.


Viktigt Att leva i samklang med naturen. Varje del av dagen och de olika årstiderna har sin egen energi som du påverkas av. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre.


Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.


Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.


Introduktion om ayurvediska örter.


Totalt:  5 Kapitel och 37 Avsnitt

Steg 2 - Agni – Livsgnistan


Balans i din inre eld är förutsättningen för all transformation både fysiskt och mentalt. Kunskap om olika former av Agni - din förbränning på olika platser i kroppen.


Hur ser du tecken på obalans i agni och hur du kan balansera agni med olika åtgärder.


Att hålla kroppens sju vävnader rena och friska betyder att du har hälsa alla delar inom dig. Ama - slaggämnen är orsaken till de flesta obalanser. Ama skapar hinder i både kroppen och i sinnet. Du får nycklar till att balansera agni vilket ger dig möjlighet att leva i en sund kropp och själ utan att påverkas negativt av ama.


Smakernas betydelse och hur du påverkas av dess kvalitéer beroende på om du är Vata Pitta eller Kapha. Smakerna inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.


Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd.

De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, eller Kapha till kronisk sjukdom i vävnaderna.


Balanserande verktyg för obalanser i Vata Pitta och Kapha dess olika områden


Totalt:  6 Kapitel och 24 Avsnitt

Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt


Du lär dig om chakrasystemet. Hur din livsenergi styrs genom dessa och hur det påverkar dina eventuella obalanser i Vata Pitta och Kapha. Du får nu fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.


Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls och ditt mående utifrån ett ayurvediskt perspektiv.


Du får pröva på att uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.


Totalt:  6 Kapitel och 16 Avsnitt

Steg 4 -De 20 egenskaperna


De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha.


Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd. Ur ingenting föds allting.


Medvetandets subtila nivåer. Du lär dig känna djupare delar av dig själv i så väl teoretiska som praktiska övningar.


Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll som belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem.


Totalt:  5 Kapitel och 11 Avsnitt

Steg 5


Nyaya ett av de sex vediska filosofisystemen och hur man tillämpar dem enkelt och praktiskt i en hälsovägledning.


Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd.


Genomgång av de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård.


Förberedelse inför att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet.


Totalt:  4 Kapitel och 16 Avsnitt

Steg 6


Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 5.


Vata-, Pitta-, Kapha-konstitutioner och de mentala tillstånden Sattva, Rajas, Tamas.


Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.


Din roll som hälsovägledare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.


Primära och sekundära sjukdomsorsaker.


Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, fler delar/nivåer av pulsavläsning.


Totalt:  3 Kapitel och 17 Avsnitt

Steg 7


Förberedelse för mer omfattande personlig hälsorådgivning.


Genomgång och tillämpning av flera ayurvediska hälsoformulär.


Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.


Vid workshopdagen får du praktiskt öva på hälsovägledning och få ”feedback” av varandra. Deltagarna ger varandra hälsovägledning och kommer sedan att följa varandras utveckling och ge personligt stöd under resterande utbildningstid i grupper om två eller tre, med återkoppling till läraren för genomgång och feedback.


Skriftligt uppgift som du får personlig genomgång av.


Totalt:  5 Kapitel och 41 Avsnitt

Steg 8


Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 7. Genomgång av fallbeskrivningar.


Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.


Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer mm.


Farmakologi (Dravyaguna). Genomgång av örter, dess användningsområde och hur de inverkar på V P K.


Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt. Inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.


Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning.


Totalt:  4 Kapitel och 10 Avsnitt

Steg 9


Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.


Övergripande klassificering av funktionella störningar. Bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.


Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tidsaspekter.


Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.


Totalt:  4 Kapitel och 10 Avsnitt

Steg 10 - Menopause


Hur du kan stödja kvinnor genom olika faser i livet, mens, PMS, klimakteriet och menopaus


Hur man kan förebygga och åtgärda genom levnadsråd, örter och mat. Förebyggande huskurer.


Konkreta råd för att eliminera besvär och obalanser genom rening av vävnaderna/dathus.


Kunskap om örter, gryner och kryddor som innehåller fytohormoner.


Yogaövningar, meditationer och andningsövningar som ger fysisk, emotionell, mental kraft och balanserar hormoner.


Genomgång av klientfrågeformulär för klimakteriebesvär och dokument med råd för klienten att ta med hem.


Totalt:  10 Kapitel och 37 Avsnitt

Steg 11


Erfarenheter av praktikuppgifter.


Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.


Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.


Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.


Sammanfattande skriftlig uppgift.


Totalt:  3 Kapitel och 17 Avsnitt

Steg 12


Individuell genomgång och ”feed back” av den skriftliga uppgiften.


Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.


Diplomeringsceremoni


Diplomering till Hälsovägledare efter samtliga genomförda utbildningssteg och godkända praktikuppgifter.


Diplomering till Yogaterapeut efter samtliga genomförda kurssteg och godkända praktikuppgifter i både Hälsovägledar- och Yogavägledarutbildningen.


Totalt:  2 Kapitel och 5 Avsnitt

Har du frågor om

Hälsovägledarutbildningen?

Ställ dina frågor här

Fråga oss gärna, fyll i formuläret, tryck sedan "Skicka".

Frågan kommer att besvaras inom några dagar.


Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part.


Du kan även ställa dina frågor per telefon eller mail till Susanne.